Mèndulas – Almonds

Mèndulas

mèndulas almondsFiant is undixi de noti candu ia intèndiu su telèfunu, fut sa Sn.ra R. chescendisì po su burdellu. Deu non fia fendi burdellu, fia andendi a mi corcai e burdellu non si ndi intendiat, ma issa naràt ca nci fiat burdellu chi beniat de domu mia e ca dda depìu acabai. Ia serrau su telèfunu e ndi fia cabau abàsciu a s’apartamentu suu. Sa neta S. mi aiat abertu, de sa domu ndi beniat unu bellu fragu de forru e de pistocheddus impari cun is boxis de sa televisioni. Si intèndiat un tòchidu atesu, unu marteddai lebiu, ma non podiu essi deu ca deu fia innìa in su liminàrgiu e non fia amarteddendi. Ma sa Sn.ra R. naràt ca portau unu marteddu in buciaca.
No ndi portu e no ndi tengu, ddi narau.
Mi provau a dda cumbinci chi mai iat tentu unu marteddu, chi finas a pagora fia in domu mia, andendi a mi corcai e ca ia passau totu su merì ligendi.
No est issu, ddi naràt sa neta.
Insandus iat pigau su telèfunu e iat tzerriau a sa Polima, nendi ca deu fiu amarteddendi totora po segai sa conca a issa.
Totinduna s’aberit sa genna de s’apartamentu a su costau e ndi bessit Sn. G. cun d-unu marteddu in is manus.
Mèndula bella boleis? Ndi tengu dexi kilus totu beni scroxada.

Sennori: Sn.
Sennora: Sn.ra

Almonds

It was eleven o’clock at night when the phone rang; it was Mrs. R. complaining about the noise. But I was not making noise, in fact I was going to sleep and there was no noise.
She claimed that the noise came from my apartment and I had to stop. I went to her apartment downstairs, and her young niece S. opened the door. A sweet smell of baking and biscuits drifted out, along with voices from the TV. You could hear a distant hammering and beating, but it could not be me because I was there on the threshold of their house and I was not hammering. But Mrs. R. claimed that I had a hammer in my pocket.
I have no hammer, I told her.
I tried to convince her that I had never had a hammer, that until recently I was at home and I was going to bed, that I had spent the whole evening reading.
It’s not him, her niece was telling her.
Mrs. R. took the phone and called the police saying that I had been hammering for hours to annoy her. At that moment the door of the apartment of Mr. G. next door opened. Mr. G. came out with a hammer in his hand.
Do you want good almonds? I’ve just finished opening the 10 kilos shell.