Sa cunfiantza abellu abellu

cartellu scrittu: innoi si fueddat in sardu - sa cunfiantzaTocat a essi atrivius po fueddai in sardu. Agatas genti chi ti càstiat a ogus trotus, sardus chi non ti cumprendint e sardus chi ti cumprendint ma t’arrespundint in italianu.

Tui bolis fueddai in sardu, ses in Sardìnnia e bolis fueddai in sardu, ma depis tenni a contu ca sa cunfiantza, ti dda depis guadangiai, non podis andai in d-una bidda allena e fueddai in sardu. De sa fueddada cumprendint de innui ses, e de cussu cumprendint chini ses e cantu ti depint tenni a tretu.

E in conca insoru pentzant:
Sa cunfiantza abellu abellu, comenti ti permitis de benni a innoi in d-una bidda allena, tui unu stràngiu, e de fueddai in su sardu de bidda tua, ma chini ti creis?

Ti castiant cun sa faci che su marmuri, séria, frida, trista. No est po malesa e nimancu po bregungia, est po timoria, sa timoria ddus fait fueddai in italianu, ca s’italianu est po is stràngius, s’italianu est po totus. S’italianu non benit de intrannias e nimancu de su coru, benit de su cerbeddu e cussu est su chi serbit po ponni faci a unu inimigu e tui benendi de una bidda allena, mai biu prima de oi ses unu inimigu, assumancu fintzas a candu non ddis fais a cumprendi ca ses amigu, ma arragodadí: sa cunfiantza a bellu a bellu. Timint, timeus su stràngiu, ddu teneus scritu in su DNA.

Fueddendi italianu s’intendeus prus mannus, prus fortis, prus modernus e difatis medas fueddant italianu sceti, fintzas in bidda insoru, cun is de domu puru e ndi at chi su sardu pagu ddu cumprendint e pagu tenint gana de ddu imparai, mancai siant sardus e bivant in Sardìnnia, ma a custus fait a ddus lastimai sceti.

Custu est su chi podit capitai in Sardìnnia a unu sardu chi s’atrivit a fueddai in sardu foras de bidda sua, custu est su chi si contat Bolognesu.
Po bona sorti nostra, seus cambiendi, seus cumentzendi a cumprendi ca is sardus de biddas allenas non funt inimigus, ca intra sardus seus fradis e ca a fueddai in sardu no est bregungia e custu puru si contat Bolognesu.