Legalmenti

euro: banconota e moneteCustu mangianu, in d-unu bar de Casteddu. Un’omini e una femina, pobiddu e mulleri, de unus cincuanta annus, atobiant un’omini, a pilus nieddus, tintus.

Su tintu tenit una manu in busciacca, s’àtera bolat in s’airi candu fueddat, girat su cafei, afferat sa cichera. Issu movit sceti cudda manu po su restu est cirdinu che linna, sa camisa, beni prenciada, ddi cabat lisa-lisa. Sa femina ddu castiat de basciu a susu, muda, fatu-fatu si furriat faci a su pobiddu chi non tenit asseliu, ddu castiat e is ogus nant “mischinu”. Funt is dexi ma issu portat sa camisa giai sciusta, fait basca, ma est su fogu de su disisperu chi ddu fait abruxai.
“Non ndi potzu prus, non fait, non fait, seu sceti paghendi, non tèngiu unu soddu postu a parti, non fait prus.” Fueddat faci a susu, faci a su nieddu de prastica de cussus pilus frassus. E is pilus faint ca eja, “assentaus totu, mi ndi betat totu su chi tenit e at a biri ca agataus sa manera, legali, de ndi bessiri chena de pagai nudda. Legali bolit nai cunfromma a sa lei, bolit nai fatu sighendi sa lei. Bolit nai agatai in sa lei sa manera de straviai e nosu po straviai seus maistus.”
Cuddu, chi no aguantat prus sa camisa, provat a si ndi dda spiccigai cun is manus, si castiat a deretta e a manca e torrat a nai, a mesu boxi, ca issu a pagai no ddu pentzat, ca non podiat, ca ndi ddi aiant succiau su sanguni, comenti fueddat si pinnicat faci a cudd’omini e torrat a coa, sanziendi e fueddendi.
“Abarrissi sulenu ca comenti dd’apu nau nci est, e nosu dd’agataus, una manera legali po non pagai, cumprendiu m’at? Legalmenti si dda poneus in paneri, ooh ooh, pedu perdonu sa sennora. Ellus ca ddis dexit a ddus pagai, po sighiri a ingrassai, maladitus siant.”

Custu mangianu, in d-unu bar de Casteddu. Un’omini e una femina ant agatau sa manera, legali, de furai a totus, ma no ddu nareas a nemus.